Manu    
   
การยิงปืนลูกซอง

๑. อาวุธปืน

อาวุธปืนลูกซองยาว ของทางราชการ

๒. กระสุนปืน

กระสุนปืนลูกซอง เบอร์๑๒

๓. เป้า

เป้าปืนลูกซองยาว เป็นเป้าเหล็กทรงกลม

๔. ท่ายิง/วิธีการทดสอบ มี ๓ แบบ

๔.๑ ยืนอยู่กับที่ยิง ระยะ ๑๒ เมตร

- เป้าเหล็กทรงกลม จำนวน ๕ เป้า

- อุปกรณ์วางสิ่งกีดขวาง ๑ ชุด

วิธีการยิง

๑. ผู้ทำการยิงบรรจุกระสุน ๔ นัด ในหลอดกระสุน อีก ๑ นัด เก็บไว้ในกระเป๋า อยู่ในท่าเตรียมพร้อมอาวุธปืนเฉียงลงต่ำ ๔๕ องศา ผู้ยิงยืนประจำที่ที่กำหนด

๒. เมื่อผู้ยิงได้รับสัญญาณเริ่มยิง ใช้มือถนัดปัดสิ่งกีดขวางทางด้านข้างที่ถนัดให้ล้มก่อนแล้วจึงทำการยิงเป้าเหล็กทรงกลม จำนวน ๔ เป้า ถึงจะทำการบรรจุกระสุนนัดใหม่ เมื่อบรรจุเรียบร้อย ให้ทำการยิงเป้าเหล็กทรงกลม เป้าที่๕ ตัวสุดท้าย เวลาจึงหยุด

๓. เมื่่อทำการยิงจนหมดกระสุนแล้ว แต่เป้าล้มไม่หมด ให้นับจำนวนเป้ามีกี่ตัวคูณ ๕ วินาทีจะได้เวลาที่ทำการยิง

๔. จำนวนเป้าเหล็ก แผ่นละ ๕ คะแนน

๔.๒ เคลื่อนที่ยิง

-ระยะ ๑๐ และ๑๒ เมตร

-เป้าเหล็กทรงกลม จำนวน ๘ เป้า

วิธีการยิง

๑. ผู้ทำการยิงบรรจุกระสุน ๔ นัด ในหลอดกระสุุนอีก ๑ นัด เก็บไว้ในกระเป๋า อยู่ในท่าเตรียมพร้อมอาวุธปืนเฉียงลงต่ำ ๔๕ องศา ผู้ยิงยืนประจำที่ที่กำหนด

๒. เมื่อผู้ยิงได้รับสัญญาณเริ่มยิง ให้ทำการเคลื่อนที่ไปยังที่หมายที่ ๑ แล้วทำการยิงเป้าเหล็กทรงกลม จำนวน ๔ เป้า เมื่อครบจำนวนจึงจะเคลื่อนที่ไปยังที่หมายที่ ๒ ได้ระยะห่าง ๑๐ เมตร แล้วทำการบรรจุกระสุนชุดใหม่ ของกระสุนปืนที่เหลือเสร็จเรียบร้อย ให้ทำการยิงเป้าเหล็กทรงกลม เป้าที่ ๕ ถึง ๘

๓. เมื่อทำการยิงจนหมดกระสุนแล้ว แต่เป้าล้มไม่หมด ให้นับจำนวนเป้ามีกี่ตัวคูณ ๕ วินาทีจะได้เวลาที่ทำการยิง

๔. ในขณะที่ผู้ยิงเคลื่อนที่ จากจุดที่ ๑ ไปจุดที่ ๒ แนวอาวุธปืนจะต้องเฉียงลงดิน และหันไปทางแนวเป้าเท่านั้น ถ้าฝ่าฝืนให้ออกจากการทดสอบ ถือว่าไม่ปลอดภัย

๕. จำนวนเป้าเหล็ก แผ่นละ ๕ คะแนน

๖. ผลคะแนนให้นำ คะแนนที่ยิงได้หารด้วยเวลาที่ทำการยิง ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนที่แท้จริง

๔.๓ เคลื่อนที่ยิง

-ระยะยิง ๑๒ เมตร พร้อมการเคลื่อนที่

-เป้าเหล็กทรงกลมจำนวน ๑๑ เป้า

วิธีการยิง

๑. ผู้ทำการยิงบรรจุกระสุน ๔ นัด ในหลอดกระสุุนอีก ๗ นัด เก็บไว้ในกระเป๋า อยู่ในท่าเตรียมพร้อมอาวุธปืนเฉียงลงต่ำ 45 องศา ผู้ยิงยืนประจำที่ที่กำหนด

๒. เมื่อผู้ยิงได้รับสัญญาณเริ่มยิง ให้ทำการเคลื่อนที่ไปยังที่หมายที่ ๑ แล้วทำการยิงเป้าเหล็กทรงกลม จำนวน ๒ เป้า เมื่อครบจำนวนจึงจะเคลื่อนที่ไปยังที่หมายที่ ๒ ได้ระยะห่าง ๓ เมตร ทำการยิงเป้าเหล็กทรงกลมอีก ๒ เป้า แล้วบรรจุกระสุนปืนชุดใหม่ จำนวน ๔ นัด จึงจะเคลื่อนที่ไปยังที่หมายที่ ๓ ระยะห่่าง ๓ เมตร ทำการยิงเป้าเหล็กอีก ๒ เป้า จึงเคลื่อนที่ไปยังที่หมาย ๔ ระยห่าง ๓ เมตร ทำการยิงเป้าเหล็กอีก ๒ เป้า แล้วบรรจุกระสุนปืนชุดใหม่ จำนวน ๓ นัด แล้วเคลื่อนที่ไปยังที่หมาย ๕ ทำการยิงเป้าเหล็กทรงกลม อีก ๓ เป้า

๓. ถ้าผู้ยิงทำการยิงจนกระสุนปืนหมดแล้ว แต่เป้าล้มไม่หมด ให้นำจำนวนเป้าคูณด้วย ๕ วินาที จะได้เวลาที่ทำการยิง

๔. จำนวนเป้าเหล็ก แผ่นละ ๕ คะแนน

๕. ผลคะแนนให้นำจำนวนคะแนนหารด้วย เวลาที่ทำการยิง ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนจริง

 

 
Top!
Top!